اعضای هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

لیست اعضا محترم هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

مهدی روزبهانه

رئیس هیئت


رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

ما را در شبکه های مجازی بیابید

نصرالله لوء لوء

نائب رئیس


نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

ما را در شبکه های مجازی بیابید

مجید روح پرور

دبیر هیئت


دبیر هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

ما را در شبکه های مجازی بیابید

ایرج فخارزاده

روابط عمومی

09153118790


ما را در شبکه های مجازی بیابید