لیست هیئت دوچرخه سواری بر اساس سلسله مراتب

لیست اعضا محترم هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

مهدی روزبهانه

رئیس هیئت


رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

ما را در شبکه های مجازی بیابید

نصرالله لوء لوء

نائب رئیس


نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

ما را در شبکه های مجازی بیابید

مجید روح پرور

دبیر هیئت


دبیر هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

ما را در شبکه های مجازی بیابید

ایرج فخارزاده

روابط عمومی


روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

ما را در شبکه های مجازی بیابید